Student Council

St.Anthony's School,Barabanki

Head Boy-Vaibhav Patel
Head Girl - Saumya Ravi

St.Francis House Captains

Boy- Shivendra Kumar Singh
Girl - Aroma Singh

St.Anthony's House Captains

Boy- Vedansh Srivastava
Girl -Rashi Verma

St.Patric's House Captains

Boy- Anant Joshi
Girl - Garima Patel

St.Paul's House Captains

Boy - Ausaf Abid
Girl - Kirti Gupta

Co-curricular Activity Captains

Boy - Aridaman Singh
Girl - Srishti Rastogi

Games Captains

Boy - Ibrahim Khan
Girl - Prashansa Sonkar